СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"
ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254
ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211
СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Отделение по диабет

Исторически данни
Детската диабетология като самостоятелна клинична дисциплина е основана от професор Мария Дамянова (1925-2015) с организирането на Клиника по диабет към Първи педиатричен комплекс на Медицинска академия, София през 1972 година. През 1991 година клиниката е включена в състава на бившия Институт по Педиатрия, понастоящем Специализирана болница за активно лечение по детски болести. По-късно е трансформирана в отделение и включена в състава на общата Клиника по ендокринология, диабет и генетика. Под ръководството на проф. Дамянова са защитени общо 5 дисертации, под ръководството на нейния приемник доц. Коприварова са защитени още две дисертации. Настоящ ръководител на звеното е доц. д-р Радка Савова, дм. От своето основаване през далечната 1972 година до настоящия момент през клиниката са преминали общо 4850 деца с новооткрит захарен диабет, всичките включени в електронен регистър с актуална клинична информация. В клиниката са хоспитализирани и много други деца със затлъстяване и различни проблеми свързани с обмяната на веществата. През всичките години клиниката по диабет е поддържала най-висок стандарт за диагноза, лечение, обучение и клинично проследяване на пациентите с диабет, внедрявала е своевременно всички световни технически и фармацевтични достижения. Колективът на клиниката има и внушителна научно-преподавателска дейност с фундаментални епидемиологични проучвания като заболяемост, хронични усложнения и смъртност. С епидемиологична насоченост е участвал в общоевропейски проект EURODIAB и световен проект DIAMOND с изнесени данни за заболяемостта от захарен диабет в България 1990-2000. Понастоящем се представя в общоевропейския проект SWEET, поддържащ единен електронен регистър на децата в Европа и целящ уеднаквяването на стандартите за лечение и контрол на захарния диабет в детската възраст.

Дейности:
1. Диагностика, лечение и проследяване на специфичните форми тип 1, тип 2, моногенен диабет, различни генетични синдроми включващи захарен диабет, остри и хронични усложнения възникнали в резултат на захарния диабет.
2. Утвърден център за провеждане на обучение на родители и деца за хранене при захарен диабет, адаптиране на инсулиновото лечение в различни стресови ситуации, физическа активност, справяне с острите и хронични усложнения на диабета.
3. Утвърден център за функционална диагностика на сърдечно-съдовата автономна функция и диагностициране на сърдечната автономна диабетна невропатия при деца
4. Първият открит в България център за лечение с инсулинови помпи, с действаща специализирана експертна комисия за проследяване на терапевтичния отговор при деца с диабет на помпено лечение. Поставяне на инсулинови помпи и сензори за глюкозно мониториране, теоретични обучение за боравене с тези устройства.
5. Диагностика и лечение на различни заболявания, свързани с инсулиновата секреция и действие, провеждане на функционални тестове за ендокринна секреция на панкреаса.
6. Диагноза и лечение на деца с наднормено тегло и затлъстяване с изготвяне на индивидуална диета и обучение в калорийно броене.
7. Диференциална диагноза и лечение на хипогликемични състояния в неонатална и детска възраст.
8. Отделението разширява своята дейност с диагноза и лечение на други ендокринни болести

Екип:

doc Radka Savova
доц. д-р Радка Савова Христова, д.м.
Ръководител на структурата
Email: savova_r@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 275

Доц. Радка Савова завършва медицинско образование през 1979 г. в Медицинска академия гр. София. От 1980 г. работи като лекар-ординатор в отделение по неспецифични белодробни болести, Морски санаториум с. „Свети Влас”. От 1983 г. е младши асистент в Първа детска клиника към Медицинска академия – София, от 1990 г. – старши, а от 1997 г. – главен асистент.  

Има две признати специалности – по Педиатрия (1986 г.) и по Детска ендокринология и обмяна на веществата (2001 г.) През 2009 год. защитава дисертационен труд на тема „Сърдечно съдова автономна невропатия при деца със захарен диабет”. През 2015 год. придобива академична степен Доцент. Научни й интереси са свързани с епидемиологията на захарния диабет, моногенните форми на захарен диабет и диабетна автономна невропатия.
Общ брой пубикации 65, от които 12 в западни списания, 8 с импакт фактор. Общ брой съобщения пред български конгреси и симпозиума -71, участия в международни форуми -46. Участие в издаването на учебници за студенти по Медицина на български и английски език, както и в две монографии Общо над 800 цитирания в международни списания.
Участие в два приключили международни проекта за епидемиология на захарния диабет EURODIAB и DIAMOND. Участие в проект за общоевропейски регистър за деца с диабет SWEET. 

доцент Аршинкова
доц. д-р Маргарита Аршинкова, дм
Email: arshinkova_m@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 275

Доц. Маргарита Аршинкова завършва медицина в Медицински университет – Сoфия през 1992 година. Започва работа в Общинска болница - гр. Самоков като ординатор в Детско отделение. През декември 1997 г. след спечелен конкурс е зачислена като редовен докторант към Катедрата по Педиатрия, на Медицински факултет- София, на базата на Клиника по Диабет към СБАЛДБ – София. Защитава дисертация на тема „Инсулиноподобен растежен фактор –I при деца и юноши с тип 1 захарен диабет“.

През 2004 г. е назначена като лекар-ординатор в Клиника по Диабет на СБАЛДБ – София, след което работи и като лекар-ординатор в Клиника по пулмология с интензивен сектор на същата болница. През 2007 година е избрана за асистент към Катедра по Педиатрия на МУ – София. Като преподавател към МУ-София последователно преминава през академичните длъжности старши и главен асистент, а от 2021 г. е доцент. Има признати специалности по педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната, както и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. 
Научните интереси на доц. Аршинкова са свързани с тип 1 и тип 2 захарен диабет, новите технологии за контрол и лечение на диабета, моногенни форми на захарен диабет и затлъстяване.
Общ брой научни пубикации 40, от които 9 в международни списания, 6 с импакт фактор. Участие в учебник по Педиатрия за студенти по медицина на български и английски език, както и в колективна монография. Има над 50 участия в български и международни научни форуми.
Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското национално сдружение по детска ендокринология, Българско дружество по ендокринология, ISPAD (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes) и ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology). Участва в международния проект SWEET за общоевропейски регистър на децата с диабет.  

д-р Олга Тошкова Славчева -Проданова
Email: slavcheva_o@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 275

 Д-р Олга Славчева завършва средното си образование в ПМГ „Васил Друмев“ в гр. Велико Търново през 2004 г. Висше образование по хуманна медицина получава в Медицински университет гр. София през 2010 г. През 2011 г. става докторант в СБАЛДБ “Проф.Иван Митев“ с тема на дисертационния труд „Костен метаболизъм при деца и юноши със захарен диабет тип 1“. През 2014 г. започва специализация по детски болести,  а през 201 7 г. става асистент в клиника по Диабет на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. 

Д-р Славчева има редица участия в международни следдипломни курсове в областта на детската ендокринология и диабетология в Япония, Полша, Австрия и България. До момента има над 25 публикации и участия в национални и международни конгреси, като две от публикациите са в списания с импакт фактор. Д-р Славчева има номинация за International Medis Awards for Medical Research 2020 г. в област Педиатрия, както и спечелени няколко научни проекта към МУ гр.София, като на два от тях е водещ изследовател.
Професионалните и научните интереси на д-р Славчева са в областта на детската ендокринология и в частност захарен диабет, затлъстяване и костна обмяна. Член е на Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по детска ендокринология, Българско дружество по ендокринология и ISPAD (Международно дружество по детски и юношески диабет) 

д-р Наташа Янкова Янева –Дончева 
Email: yaneva_n@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 275

Д-р Наташа Янева завършва с отличен успех медицина през 2004 г. в Тракийски Университет – Стара Загора и веднага след това започва работа в Педиатрично отделение на МБАЛ - Габрово. След успешно положен изпит през 2005 г. зачислява специализация по Педиатрия към СБАЛДБ-София. По време на специализацията си печели конкурс за задочен докторант към Катедра по Педиатрия на МУ-София. През 2012 г. придобива специалност по Педиатрия.През 2013 г., едновременно с работата си в Педиатрично отделение на МБАЛ-Габрово, д-р Янева започва работа и в Клиника по пулмология и интензивно лечение на СБАЛДБ-София. През 2016 г. защитава дисертация на тема „Диабетна кетоацидоза и кома в детската възраст”. От 2019 г. работи в Отделение по диабет на СБАЛДБ-София и е хоноруван преподавател към МУ-София. От 2020 г. специализира детска ендокринология. Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското национално сдружение по детска ендокринология, ISPAD и ESPE.

д-р Искра Валентинова Модева
Email: modeva_i@pediatrichospital.bg
Телефон: 02/8154 275

Д-р Искра Модева завършва медицина в Медицински университет – Сoфия през 2016 г. Започва работа в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ през 2017 г като ординатор в отделение по Диабет, а в последствие и специализация по педиатрия, продължаваща към настоящия момент. Завършила е краткосрочни курсове и обучения по детска  ендокринология. Неколкократно учавства в български и международни конгреси по детска ендокринология. Има интереси в областта на диабетологията, нови технологии за лечение на диабет, хронични усложнения на диабета - диабетна нефропатия.
Член е на Българското национално сдружение по детска ендокринология, European Society for Paediatric Endocrinology, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, SWEET Project.

Адрес

бул. "акад. Иван Гешов"  11
София, п.к. 1606


За контакти и кореспонденция

secretariat@pediatrichospital.bg
Phone: 02/8154 240