ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Детска ендокринология и болести на обмяната

Диагностична и лечебна дейност
Утвърждаването през 1997 г. на детската ендокринология като субспециалност в педиатрията определи Клиниката като основна база за диагноза и лечение на пациенти от цялата страна. В отделението се хоспитализират деца с нарушения във функциите на всички ендокринни жлези. Отделението има традиции в диагностиката и лечението на нарушенията в растежа с различна етиология. За целта са разработени и се провеждат високо специализирани функционални тестове за определяне на редица хормонални нарушения. За първи път преди повече от 30 години тук започва лечение с растежен хормон, което днес се прилага при голяма група деца със синдрома на Търнър и хипофизарен нанизъм. Клиниката има и над 30 годишен опит в лечението на Идиопатичен централен ранен пубертет. Отделението е последната инстанция за етиологично уточняване на трудни за диагноза случаи от цялата страна. Работи се по много проблеми на съвремието ,каквото е затлъстяването в детската възраст с добър ефект. Немалка част от пациентите са интердисциплинарни и изисква съвместните усилия на специалистите от другите клиники на болницата. В отделението се провежда лечението на откритите с масовия неонатален скрининг деца с вродена хипофункция на щитовидната жлеза и вродена надбъбречна хиперплазия. Отделението по ендокринология разполага с ехографски апарат и обучени специалисти – детски ендокринолози за образна диагностика на заболявания на щитовидната жлеза. Децата с нарушения във функцията на надбъбречните жлези са значителна част от контингента на отделението. Вродената надбъбречна хиперплазия е заболяване, което често може да завърши летално в неонаталния период, ако диагнозата е поставено късно или лечението е неадекватно. Отделението по ендокринология работи в добра колаборация със Сектора за скринингова диагноза и Клинична лаборатория на СБАЛДБ, в която от около 4 години се извършват и хормонални изследвания, с цитогенетичната лаборатория на болницата, с Националната генетична лаборатория.
Учебна дейност
Детската ендокринология и медицинската генетика са утвърдени като отделни медицински специалности и това определя водещата роля на Клиниката по педиатрия за лечение на ендокринни и генетични заболявания в обучението на студенти по медицина, стоматология, ерготерапия и ръководството на следдипломната специализация на лекари, което е признание за нейното важно място в педиатричната наука и практика.
Клиниката е с дългогодишни традиции в учебната дейност и научната дейност.
Отделението по Ендокринология разполага със 4-ма лекари ,6 медицински сестри и 2-ма санитари .Всички длъжности са заети в момента.
Исторически данни
Детската диабетология като самостоятелна клинична дисциплина е основана от професор Мария Дамянова (1925-2015) с организирането на Клиника по диабет към Първи педиатричен комплекс на Медицинска академия, София през 1972 година. През 1991 година клиниката е включена в състава на бившия Институт по Педиатрия, понастоящем Специализирана болница за активно лечение по детски болести. По-късно е трансформирана в отделение и включена в състава на общата Клиника по ендокринология, диабет и генетика. Под ръководството на проф. Дамянова са защитени общо 5 дисертации, под ръководството на нейния приемник доц. Коприварова са защитени още две дисертации. Настоящия ръководител на звеното е доц. д-р Маргарита Аршинкова, дм. От своето основаване през далечната 1972 година до настоящия момент през клиниката са преминали общо 4850 деца с новооткрит захарен диабет, всичките включени в електронен регистър с актуална клинична информация. В клиниката са хоспитализирани и много други деца със затлъстяване и различни проблеми свързани с обмяната на веществата. През всичките години клиниката по диабет е поддържала най-висок стандарт за диагноза, лечение, обучение и клинично проследяване на пациентите с диабет, внедрявала е своевременно всички световни технически и фармацевтични достижения. Колективът на клиниката има и внушителна научно-преподавателска дейност с фундаментални епидемиологични проучвания като заболяемост, хронични усложнения и смъртност. С епидемиологична насоченост е участвал в общоевропейски проект EURODIAB и световен проект DIAMOND с изнесени данни за заболяемостта от захарен диабет в България 1990-2000. Понастоящем се представя в общоевропейския проект SWEET, поддържащ единен електронен регистър на децата в Европа и целящ уеднаквяването на стандартите за лечение и контрол на захарния диабет в детската възраст.
Дейности:
  • Диагностика, лечение и проследяване на специфичните форми тип 1, тип 2, моногенен диабет, различни генетични синдроми включващи захарен диабет, остри и хронични усложнения възникнали в резултат на захарния диабет.
  • Утвърден център за провеждане на обучение на родители и деца за хранене при захарен диабет, адаптиране на инсулиновото лечение в различни стресови ситуации, физическа активност, справяне с острите и хронични усложнения на диабета.
  • Утвърден център за функционална диагностика на сърдечно-съдовата автономна функция и диагностициране на сърдечната автономна диабетна невропатия при деца
  • Първият открит в България център за лечение с инсулинови помпи, с действаща специализирана експертна комисия за проследяване на терапевтичния отговор при деца с диабет на помпено лечение. Поставяне на инсулинови помпи и сензори за глюкозно мониториране, теоретични обучение за боравене с тези устройства.
  • Диагностика и лечение на различни заболявания, свързани с инсулиновата секреция и действие, провеждане на функционални тестове за ендокринна секреция на панкреаса.
  • Диагноза и лечение на деца с наднормено тегло и затлъстяване с изготвяне на индивидуална диета и обучение в калорийно броене.
  • Диференциална диагноза и лечение на хипогликемични състояния в неонатална и детска възраст.
  • Отделението разширява своята дейност с диагноза и лечение на други ендокринни болести

ЕКИП: