ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Ръководство

д-р Благомир Здравков

д-р Благомир Здравков

Изпълнителен директор

Д-р Здравков е анестезиолог-реаниматор с интереси в областта на спешната педиатрия, детската анестезиология в условия на спешност, реанимационния транспорт на деца, организацията и управлението на спешната медицинска помощ при масови инциденти и управлението на пациентската безопасност в детското здравеопазване. Започва работа като анестезиолог-реаниматор в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Анна”. От м. април 2021г. е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. В периода 2017-2021г. е част от екипа на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Бил е лектор и консултант на БЧК и ВВС по въпросите на аварийно-спасителната дейност. Утвърден за съдебен експерт от Министъра на правосъдието към Софийски градски съд през 2017г. Д-р Благомир Здравков завършва медицина 2009г. От 2011 до 2015 г. е част от преподавателския състав на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при МУ-София в база 1 УМБАЛ „Александровска” и база 2 УБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. От 2015 г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. От 2016 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на тема „Организация и управление на спешната медицинска помощ”. За периода 2014-2016 г. придобива квалификация по детска кардиоанестезия в Клиниката по хирургия на вродените сърдечни малформации на Национална кардиологична болница. Д-р Здравков е отличен за професионалната си дейност с награди от МЗ, БЛС и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. С участия в български и международни форуми по детска АИЛ и спешна медицина.

Д-р Геновева Тачева

Д-р Геновева Тачева

Заместник-директор "Лечебна дейност"

Д-р Тачева е педиатър и детски невролог с интереси в областта диагностика и лечение на епилепсии и епилептични синдроми, нервно-мускулни заболявания. През 2018 г. получава научна и образователна степен „Доктор“ след успешна защита на дисертационен труд на тема „Клинико-електрофизиологични характеристики на епилептичните прояви при деца с метаболитни болести“. Владее английски език От 2012 г. до момента д-р Тачева работи в Клиниката по детска неврология на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. Д-р Геновева Тачева е главен асистент към Клиника по детска неврология, Катедра по педиатрия, МУ-София. Д-р Тачева завършва Медицински университет-София през 2011 г. През 2012 г. започва специализация по детска неврология в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“. През 2014 г. е избрана за асистент по детски болести към Катедра по педиатрия на МУ-София. Член е на Българската педиатрична асоциация, Българско дружество по детска неврология, Българско дружество против епилепсия, Европейскoтo педиатричнo неврологичнo общество (EPNS); Световна лига за борба с епилепсията. Има над 20 публикации в наши и чужди списания и над 40 участия в български и международни научни форуми.

Данаил Димов

Данаил Димов

Заместник-директор Административно - стопански дейности

Данаил Димов е юрист, притежава магистърска степен по право от СУ „Св. Кл. Охридски“, както и магистърска степен по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“ от УНСС. Интересите му са в областта на търговското право, правото на ЕС и финансите. Има дългогодишен опит като адвокат и юридически консултант на големи международни компании от ЕС, САЩ и Китай. Участвал е пряко в управлението на големи търговски дружества, занимаващи се с изграждането и експлоатацията на национално значими проекти. Притежава значителен опит в сферата на здравеопазването и в областта на защита правата на пациентите в България, осигуряването на иновативни терапии за пациенти в нужда, както и в разработката на различни модели и правно нормативна рамка за лечението на редки заболявания. Владее свободно английски и руски език.