ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240

Декларация за достъпност

СБАЛ по Детски болести “Проф. Иван Митев” се ангажира да осигури достъп до уебсайта си, в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт www.pediatrichospital.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Статус на съответствие:напълно съответства на посочения стандарт

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 29.06.2021

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

 

Обратна информация и данни за контакт

 

Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт: СБАЛ по детски болести бул. “Акад. Иван Гешов” 11 София, п.к. 1606

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: Комуникацията се осъществява по е-майл secretariat@pediatrichospital.bg 

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: [Посочва се име, длъжност, звено, телефон, електронна поща и др.]