ДЕНОНОЩЕН ПРИЕМ: 02/8154 254 ИНФОРМАЦИЯ: 02/8154 211 СЕКРЕТАРИАТ: 02/8154 240
СЕКТОР „УЧЕБНА, НАУЧНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ“
Места за специализанти:
Конкурс за лекари-специализанти по детска гастроентерология в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД – 18.06.2024
Списък на класираните специализанти за обучение
Конкурс за лекари-специализанти по клинични специалности в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД – 15.12.2023 г. –
Конкурс за лекари-специализанти по клинични специалности в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Конкурс за лекари-специализанти по педиатрия
Конкурс за лекари-специализанти: Детска нефрология и хемодиализа/ Детска ендокринология/ Клинична лаборатория
Конкурс за лекари-специализанти по педиатрия на места, финансирани от държавата в Специализирана болница за активно лечение (СБАЛ) по детски болести „Проф. Иван Митев” ЕАД – София.
Обява за практическо обучение през 2023 г. на общопрактикуващи лекари по модул „Педиатрия“
Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед No РД-19-1/14.01.2022г.
Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в СБАЛ по детски болести
СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД e eдна от най-големите клинични бази за обучение и следдипломна квалификация на лекари в България. Обучението на студентите, специализантите и докторантите се провежда от висококвалифицирани лекари, които са и преподаватели в Катедра по педиатрия към Медицински университет-София. От общия брой преподаватели 23 са с научни степени и хабилитирани лица.
Катедрата по детски болести е създадена през 1919 год. веднага след възникването през 1918 год. на първия Медицински факултет в България към Софийския университет.
Първоначално катедрата е базирана в “Александровска” болница (сградата на бившата І-ва хирургия) и в две допълнителни сгради и е разполагала общо с 84 легла.
През 1972 год., след създаване на Медицинска академия, Катедрата обединява кадровия потенциал на катедрата по детски болести към ВМИ – София, катедрата по детски болести към бившия ИСУЛ и Научния институт по педиатрия към МЗ. Тя се превръща в мощна научно-преподавателска, диагностично-лечебна и методична институция. 
Понастоящем Катедрата по педиатрия се състои от десет клиники, базирани в три болници – седем от клиниките са в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, Клиниката по пулмология в МБАЛ „Александровска” и Клиника по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“. 
В обучението по педиатрия участват и хонорувани преподаватели от Клиника по детска кардиология, МБАЛ НКБ.
От 2020 год. ръководител на Катедрата е доц. д-р Даниела Авджиева-Тзавелла.
СБАЛ по детски болести е оборудвана с модерна апаратура, прилага съвременни диагностично-терапевтични методи, което е предпоставка за задълбочена подготовка и успешна реализация на студенти, специализанти и докторанти.
Сектор „Учебна, научна и информационна дейност” към СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД е създаден през 2021г. и е проява на институционална отговорност на ръководството на лечебното заведение към образователната доктрина.
В сътрудничество с отдел „СДО и УБК“ при Ректората на МУ-София сектор „Учебна, научна и информационна дейност” координира и контролира дейностите по следдипломното обучение на висшите медицински специалисти, зачислени на специализация от Медицински университет-София. 
Организира следдпломното обучение на специализанти от други лечебни заведения, провеждащи практическото си обучение по модули от учебните програми, които се провеждат в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД.
Следи изпълнението на индивидуалните учебни планове на специализантите, изработени в съответствие с единни учебни програми, за определен срок, посочен в номенклатурата на специалностите.
Понастоящем в базата на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД се провеждат редица теоретични и практически обучения.
 
 
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД е болнична структура със съвременно високотехнологично оборудване и тясна специализация на клиничните звена. Разполага с висококвалифициран преподавателски състав и изградена материална база за провеждане на учебен процес. СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ е една от най-предпочитаните бази за обучение на медицински специалисти от цялата страна.
 
      Учебната дейност на СБАЛ по детски болести включва:
 • обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
 • следдипломно обучение на висши медицински и немедицински кадри от здравната мрежа на страната;
 • обучение на студенти;
 • обучение на стажант-лекари;
 • други.
 
 
ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СТАЖАНТИ
 
 
СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД осъществява обучение по учебната дисциплини, определени в единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по регулирана медицинска професия.
Обучение на студенти:
Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина” и „Дентална медицина“ с ОКС „магистър”.
Педиатрията се изучава през V курс и включва, съгласно държавните изисквания 210 уч. часа, от които 90 ч. лекции. Обучението на студентите се извършва по циклична система, което включва 30 работни дни непрекъснато обучение. В клиниките на катедрата преди обяд се провеждат практически упражнения. На обед и в ранния следобед се изнася лекционния курс, който в момента включва 37 лекции.
Преддипломния стаж включва обучение на стажант лекари, на български и английски език, с продължителност от 30 календарни дни.  Годишно преминават обучение четири цикъла стажант лекари.
Обучение на студенти по стоматология:
Обучението по педиатрия се извършва съвместно с катерата по инфекциозни болести. Педиатрията се изучава през ІV курс с обем от 8 лекции и 9 упражнения. Обучават се студенти по дентална медицина на български и на английски език.
СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
Годишно се провеждат два едномесечни основни курса за специализиращи „Педиатрия“, включващи лекции и практически упражнения. 
Болницата е база за обучение и по специалностите „Детска ендокринология и обмяна на веществата“, „Неонатология“, „Детска нефрология и хемодиализа“, „Детска неврология“, „Детска кардиология“, „Детска гастроентерология“, „Детска ревматология“ и „Медицинска генетика“. 
Провеждат се около 15 спезиализирани тематични курса с продължителност на обучение от 3-5 дни. В Катедрата се обучават постояно специализанти по педиатрия и докторанти. Преминават обучение по педиатрия и общопрактикуващи лекари в модули от 8 и 10 седмици.
                                                                                                                                                                    
 
КУРСОВЕ
 
 • ОСНОВНИ КУРСОВЕ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗРАЩИ ПО НАРЕДБА № 47 И НАРЕДБА № 31
 
 1. Основен курс по детски болести – I ниво:
За специализиращи лекари детски болести, след 2-годишно обучение. Продължителност: 30 дни
Отговорник: ръководител-катедра – доц. д-р Д. Авджиева-Тзавелла, дм, тел: 02/8154-240
 
 1. Основен курс по детски болести – IІ ниво:
За специализиращи лекари по  Наредба № 47 и 31 след 3-годишно обучение. Продължителност: 30 дни
Отговорник: ръководител-катедра – доц. д-р Д. Авджиева-Тзавелла, дм, тел.: 02/8154-240
 
 
ІІ. ТЕМАТИЧНИ КУРСОВЕ – СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
 • Бронхиална астма и хронични белодробни заболявания – Какво ново ?:
Тематичен курс за специалисти по педиатрия, пулмология, алергология, ОПЛ. Продължителност: 5 дни
Отговорник: доц. д-р Г. Петрова, дм, тел.: 02/92 30 660
Курсисти: 20, база: Детска клиника, МБАЛ „Александровска“, 40 мкт
 
 • Остри респираторни инфекции – актуални  проблеми:
Продължителност: 3 дни
Отговорник: ас. д-р Д. Митева, тел.: 02/9230 660
Курсисти: 20, база: Детска клиника, МБАЛ „Александровска“, 24 мкт
 
 1. Интензивна терапия в педиатрията:
    Тематичен  курс за ОПЛ, педиатри, работещи в ИС/ОАРИЛ, анестезиолози. 
    Продължителност: 5 дни
Отговорник: ръководител-катедра – доц. д-р Д. Авджиева-Тзавелла, дм, тел.: 02/8154-240
Курсисти: 20, база: Катедра по педиатрия, МУ-София, 40 мкт
 
 1. Новости в детската нефрология:
    Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози. 
    Продължителност: 3 дни 
   Отговорник: доц. д-р М. Гайдарова, тел.: 02/8154-325 
   Курсисти: 10, база: СБАЛДБ – Клиника по детска нефрология
 
 1.     Новости в педиатрията:
Тематичен курс за завеждащите отделения, гл. лекари от ДМСГД. Продължителност: 5 дни
Отговорник: ръководител-катедра – доц. д-р Д. Авджиева-Тзавелла, дм, тел.: 02/8154-240
Курсисти: 20, база: СБАЛДБ
 1.     Новости в детската неврология:   
         Тематичен курс за педиатри със специалност, ОПЛ. 
Продължителност: 3 дни 
Отговорник: проф. д-р Иван Литвиненко, дм, тел.: 02/8154-271  
Курсисти: 20, база: СБАЛДБ – Клиника по детска неврология 
 
 1.     Основни принципи на диагностиката, лечението и контрола на захарния диабет в детската възраст:
Тематичен  курс за ОПЛ и педиатри без специалност 
Продължителност: 2 дни
Отговорник: доц. д-р Р. Савова, дм, тел.: 02/8154-275 
Курсисти: 10, база: СБАЛДБ – Отделение по диабет  
 
 1.     Детска абдоминална ехография
         Тематичен курс за педиатри, педиатри-нефролози и ОПЛ
         Продължителност: 3 дни 
         Отговорник: доц. д-р М. Гайдарова, тел.: 02/8154-325 
         Курсисти: 10, база: СБАЛДБ 
 
 1.     Затлъстяване и дислипидемии
        Тематичен курс за педиатри, ендокринолози и ОПЛ
        Продължителност: 3 дни
        Отговорник: доц. д-р М. Аршинкова, дм, тел.: 02/8154-353  
        Курсисти: 10, база: СБАЛДБ – Клиника по ендокринология   
 
 1. Електрокардиография в детската възраст – норма и патология:
       Тематичен курс за педиатри и ОПЛ
       Продължителност: 2 дни 
       Отговорник: доц. д-р Анна Димитрова-Дашева 
       Курсисти: 20, база: СБАЛДБ 
 
 1. Вродени сърдечни малформации с ляво-десен и дясно-ляв шънт:
      Тематичен курс за педиатри и ОПЛ
      Продължителност: 2 дни
      Отговорник: доц. д-р Анна Димитрова-Дашева 
      Курсисти: 20, база: СБАЛДБ    
                               
 1. Метаболитни болести, диагностика и лечение:
      Тематичен курс за педиатри
      Продължителност: 2 дни
      Отговорник: доц. д-р Д. Авджиева-Тзавелла, дм, 02/8154-341
      Курсисти: 10, база: СБАЛДБ – Клиника по детска ендокринология, диабет и медицинска генетика
 
 1. Системни заболявания на съединителната тъкан /колагенози/:
      Тематичен курс за педиатри
      Продължителност: 2 дни 
      Отговорник: доц. д-р А. Телчарова, дм, тел.: 02/8154-286
      Курсисти: 15, база: СБАЛДБ – Клиника по ревматология, кардиология и хематология
 
 1. Ставна болка – диагноза и лечение
      Тематичен курс за педиатри и ОПЛ 
       Продължителност: 2 дни
       Отговорник: проф. д-р Ст. Стефанов, дм, тел.: 02/8154-221 
       Курсисти: 20, база – СБАЛДБ – Клиника по ревматология, кардиология и хематология
 
 1. Невромониториране в периода на новороденото:
      Тематичен курс за педиатри, неонатолози и ОПЛ 
      Продължителност: 3 дни
      Отговорник: доц. д-р Р. Георгиева, дм, тел.: 02/8154-316
      Курсисти: 20, база: СБАЛДБ – Клиника по неонатология
 
 1. Лабораторна диагностика на бактериалните инфекции в детската възраст:
      Тематичен курс за педиатри, ОПЛ.
      Продължителност: 3 дни
      Отговорник: проф. д-р Ст. Стефанов, дм, тел.: 02/8154-273
      Курсисти: 15, база: СБАЛДБ – Бактериологична лаборатория – Актуални проблеми при детските вирусни и бактериални инфекции – клинико-лабораторни показатели и диагностика /детски респираторни, гастроентерологични и урологични заболявания, TORCHS, ВБИ, Лаймска болест и антибиотична резистентност/.
 
 1. Новости в детската гастроентерология, хепатология и хранене:
      Тематичен курс за педиатри със специалност, ОПЛ
      Продължителност: 3 дни 
      Отговорник: д-р Елена Лазарова, тел.: 02/8154-326
      Курсисти: 20, база: СБАЛДБ – Клиника по детска гастроентерология 
 
 1. Новости в бенигнената детска хематология (таласемични синдроми и хемофилия):
      Тематичен курс за ОПЛ и педиатри. 
      Продължителност: 2 дни
      Отговорник: проф. д-р Д. Константинов, дм
      Курсисти: 10, база: ИСУЛ – КДКХО 
 
 1. Актуални проблеми на трансплантациите на хемопоетични клетки в детска възраст:
      Тематичен курс за ОПЛ и педиатри
      Продължителност: 3 дни
      Отговорник: доц. д-р М. Йорданова, дм 
      Курсисти: 10, база: ИСУЛ – КДКХО 
 
 1. Новости в постнатални клинични и масови скрининг програми:
      Тематичен курс за ОПЛ и педиатри и педиатри-ендокринолози, Категория-А
      Продължителност: 3 дни  
      Отговорник: проф. д-р И. Стоева, дм, тел.: 02/ 8154-253 
      Курсисти: 30, база: СБАЛДБ – Сектор по скрининг и функционална ендокринна диагностика.
      Разглежда се логистиката, методиката, поведението и лечението и неговото мониториране при деца с хирзутизъм.
 
 1. Нарушен растеж, диагностика, лечение и проследяване:
      Тематичен курс за ОПЛ, педиатри и училищни лекари, педиатри-ендокринолози, неонатолози, 
      Модул-А – начинаещи
      Модул-Б – напреднали
      Категория-А. Обучение с практическа насоченост. 
      Продължителност: 3 дни
      Отговорник: проф. д-р И. Стоева, дм, тел.: 02/8154-253 
      Курсисти: 20, база: СБАЛДБ – Сектор „Скрининг и функционална ендокринна диагностика” 
 
КОНТАКТИ
Доц. Даниела Авджиева
ръководител на Катедра по педиатрия
тел.: 02/8154 240
email: pediatrics@medfac.mu-sofia.bg
 
Катерина Бегинова
секретар на Катедра „Педиатрия“
тел.: 02/8154 240
e-mail: beginova_k@pediatrichospital.bg